Privacy Statement

Algemeen
HSV Ons Belang is een plaatselijke afdeling van de Sportvisserij.
Voor het landelijke ledenadministratiesysteem heeft de Sportvisserij, naar aanleiding
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Privacy Statement opgesteld.

Voor de administratie van de gegevens van zijn relaties maakt HSV Ons Belang gebruik van  het landelijke systeem van Sportvisserij Nederland.HSV Ons Belang heeft daarin alleen toegang tot de gegevens van de relaties van Sportvisserij Nederland.

Onder “Relaties” verstaat HSV Ons Belang:
Leden (Eigen leden, Jeugdleden, Ereleden en Sub leden)

Voor het omgaan met persoonsgegevens heeft ook HSV Ons Belang een Privacy Statement opgesteld.
Het Privacy Statement van HSV Ons Belang is in lijn met het Privacy Statement van Sportvisserij Nederland en gaat met name in op de lokale omgang met de relatiegegevens.

Met welk doel worden gegevens van relaties van HSV Ons Belang bewaard?
Wanneer u relatie wordt van HSV Ons Belang worden uw persoonsgegevens vastgelegd.
HSV Ons Belang gebruikt deze gegevens:

 • Om betalende relaties eenmaal per jaar (rond oktober) te kunnen incasseren voor contributie, donatie.
 • Om relaties uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering en het toesturen van de daarbij benodigde stukken indien gewenst alsmede voor andere verenigingsactiviteiten.

Welke persoonsgegevens worden bewaard?
Afhankelijk van het doel worden bij meer of minder persoonsgegevens bewaard.
De doelen zijn in dat verband:

 • De ledenadministratie van Sportvisserij Nederland
 • De ledenadministratie van HSV Ons Belang

Bij HSV Ons Belang worden geen bijzondere persoonsgegevens (godsdienst, ras,  levensovertuiging, politieke gezindheid e.d.) bewaard.

Opslag en verwerking/gebruik van de persoonsgegevens
De gegevens zijn als volgt opgeslagen:

 • Gegevens in Sportvisserij Nederland op een systeem van Sportvisserij Nederland.
 • Gegevens van de lokale relatie-administratie op een beveiligde privé PC in een apart gebruikersaccount (password alleen bekend bij de ledenadministrateur, secretaris en penningmeester van HSV Ons Belang).
 • Back-up hiervan geschiedt op een aparte PC met eveneens een apart gebruikersaccount met password hiervoor.
 • Gegevens voor e-mail aan relaties staan in het adresboek van het
 • e-mailprogramma van het daarvoor verantwoordelijke Ons Belang lid.

Met het oog op uitnodigingen voor latere jubilea, reünies, afscheid van leden met een bijzondere staat van dienst e.d. worden de gegevens van de oud-leden historisch bewaard. Die van de andere relaties worden, na het beëindigen van de relatie, na 2 jaar verwijderd.

Met uitzondering van Sportvisserij Nederland, met behulp van de landelijke ledenadministratie van Sportvisserij Nederland, deelt HSV Ons Belang uw gegevens niet met personen/instanties buiten Sportvisserij Nederland.

Toelichting:
Sportvisserij Nederland ontvangt de persoonsgegevens t.b.v. het landelijke ledenadministratiesysteem Sportvisserij Nederland. Voor het omgaan met de persoonsgegevens in Sportvisserij Nederland verwijzen we naar het Privacy Statement van Sportvisserij Nederland.

Welke maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien?

 • Lokaal zijn bij HSV Ons Belang de gegevens opgeslagen in een apart gebruikersaccount hiervoor op beveiligde PC’s. Alleen de ledenadministrateur, secretaris en penningmeester van HSV Ons Belang beschikken over het password voor dit account.
 • Tot het landelijke systeem Sportvisserij Nederland heeft, voor wat betreft de gegevens van de Sportvisserij Nederland relaties, alleen de ledenadministrateur en secretaris van HSV Ons Belang toegang.
 • Voor het onverhoopte geval dat een datalek wordt geconstateerd is een procedure opgesteld.

Hoe worden huidige en toekomstige relaties geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden bewaard?

 • Het Privacy Statement staat op de website van HSV Ons Belang.
 • Bestaande relaties worden des gevraagd per e-mail op de hoogte gesteld van dit Privacy Statement.
 • Nieuwe relaties worden bij het aangaan van de relatie geïnformeerd over het Privacy Statement van HSV Ons Belang. Bij nieuwe leden die zich via internet aanmelden geschiedt dit al door de link op de website.

Wijzigen van het Privacy Statement
De tekst van dit Privacy Statement kan, zonder voorafgaande aankondiging door HSV Ons Belang te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.